<Temmuz 2020>
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Beyoğlu Belediyesi Gençlik Meclisi

Beyoğlu’ndaki gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olabilmeleri, sorun ve çözüm önerilerini özgürce konuşabilecekleri bir ortama kavuşmaları için ilk kez  20 .01. 2010 tarihinde  oluşturulan  Beyoğlu  Belediyesi  Gençlik Meclisi  çalışmalarına başladı.

Beyoğlu Belediye Meclis Salonu’nda toplanan ve  31 kişiden  oluşan Beyoğlu Belediyesi Gençlik Meclisi ,çalışmalarını  6 komisyon  altında yürütmektedir.

 

Başkanlık  ve Divan Heyeti :

Meclis Başkanı: Muhammet Mustafa Bakırcı
Meclis Başkan Vekili 1: Emre Fidan
Meclis Başkan Vekili 2: Ali kök
Divan Katibi 1: Merve Kaynar
Divan Katibi 2: Deniz Kutsal
Yedek Divan Katibi 1: Sema Demircan
Yedek Divam Katibi 2: Çağrı Akgül 

Çalışma Komisyonları :

Eğitim ve Spor Komisyonu:

Selim Öztürk
Yıldız Çetin
Umur Kaan Arıman
Hüseyin İlhan
Mustafa Özdemir

Çevre ve Kent Sorunları Komisyonu

Mehmet Akif Ağırman
Selim Tuncel
Sema Demircan
Yılmaz Kam
Ali Kök

Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu

Muhammet Fatih Albayrak
Çağrı Akgül
Deniz Kutsal
Ercan Ceviz
Emine Pelin Yasan

Bilim, teknoloji ve Ar- Ge Komisyonu:

İlker  Yavuz
Tayyip Arpacı
Merve Kaynar
Barıs Tınay
Barbaros Dincer

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu

Muhammed Kemal Avcı
Sonnur Tekin
Yusuf  İmamoğlu
Esra Ünal
Cüneyt Eşberk

AB Araştırma ve Uyum Komisyonu

Ersin Şahin
Umur Kaan Arıman
Zeynep Çalkıran
Çağrı Akgül
Ferhan Kalaylı
BEYOĞLU BELEDİYESİ
GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ
Madde1 –  Bu yönetmeliğin amacı Beyoğlu Belediyesi Gençlik Meclisinin, kuruluş, görev ve sorumlulukları ile çalışma şartları ile diğer usul ve esasları belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2 – Bu yönetmelik Beyoğlu belediyesi Gençlik Meclisi’nin kuruluş, görev ve sorumlulukları ile çalışma şartları ile diğer usul ve esasları kapsar.
DAYANAK
Madde 3 – Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 13, 14, 15 ve 76 ve 77’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4 -  Bu yönetmelikte geçen,
Belediye:  Beyoğlu Belediyesi’ni
Meclis: Beyoğlu Belediyesi Gençlik Meclisini
Başkanlık Divanı:       Beyoğlu Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanlık Divanını
Komisyon: Genel Kurul üyeleri arasından seçilen ve belli konularda çalışma yapan
Gençlik Meclisi organını ifade eder, 

İKİNCİ KISIM

GENÇLİK MECLİSİNİN KURULUŞ VE AMACI

Madde 5 – Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde yaşayan gençlerin kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi kentin hak ve hukukunun korunması sürdürebilir kalkınma, çevreye duyarlık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeleri, gençlerin problemlerini ve taleplerini ifade etmeleri ve çözümünde aktif rol almalarını, ülkesini, milletini, milli, manevi ve ahlaki değerlerini, örf ve adetlerini, düşünebilmeleri,  geleceklerine güvenle bakabilmeleri sağlamak amacı ile Beyoğlu Belediyesi Gençlik Meclisi kurulmuştur.

GENÇLİK MECLİSİNİN OLUŞUMU

Madde  6 – Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Belediye Meclisi üye tam sayısı kadar üyeden oluşur, Üyeler Beyoğlu’nda ikamet eden 18 - 25 yaşları arasındaki gençler arasından Belediye Meclisinde üyesi bulunan siyasi partilerin gençlik kollarınca o siyasi partinin Meclisteki üyesi adedince belirlenir. Üyelerin yaş ile ilgili hükümler hariç olmak üzere hariç belediye meclisi üyesi seçilebilme yeterliliğine sahip olması gerekir. 

MECLİS ÇALIŞMA DÜZENİ
BAŞKANLIK DİVANI
Madde 7 - Meclis kendi arasından bir meclis başkan iki meclis başkan vekili ve iki meclis başkanlık divanı üyesi seçer. Bu üyeler meclis başkanlık divanını oluşturur. Meclis toplantıları başkan veya başkan vekilleri tarafından yönetilir.

ÇALIŞMA SÜRELERİ
Madde  8 – Meclisin çalışma süresi bir yıldır. Sürenin dolmasından iki ay önce belediyece yeni üyelerin seçimi için gerekli prosedür başlatılır. Meclis her ayın üçüncü haftasının başında toplanır. Meclis yıl içerisinde toplantı gündemi Başkanlık Divanınca belirlenir ve toplantıdan önceki hafta içerisinde belediye ilan tahtasında ilan edilir. Başkanlık Divanı Belediye Başkanlığı tarafından talep edilen maddeleri de gündeme alır. Üyeler de her ayın ilk toplantısında gündem teklifinde bulunabilirler.  Katılanların basit çoğunluğu ile teklif gündeme alınır.

ÇALIŞMA USULÜ

Madde 9 – Meclis, bu Yönetmelikte belirtilmeyen hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerini kıyasen uygulayarak çalışmalarını sürdürür, 

MECLİS ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 10 – Meclis üyeliği, üyenin 26 yaşından gün alması, 6’ncı maddenin son fıkrasındaki yeterliliği kaybetmesi halinde kendiliğinden, üç toplantıya üst üste mazeretsiz katılmaması halinde ise meclisin salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler geçer.

GENÇLİK MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 11 - Meclis beşinci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  1. Başkanlık divanını seçer,
  2. Gençliği ve Belediyeyi tanıtan konularda çalışmalar yapıp Başkanlık Divanına sunacak olan komisyonları seçer
  3. Komisyon raporlarını görüşür ve teklif ve temenni kararları alır.
  4. Mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak toplantı ve mitingler tertip edilmesini Belediyeden isteyebilir.
  5. Belediye hizmetleri açısından gerekli gördüğü önerileri ve tespit ettiği eksiklikleri rapor ederek gereğini Belediyeden talep eder.
  6. Gençlerin bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Belediyeden talep eder,
  7. Çeşitli kültürel etkinlikler, kampanyalar ve sportif faaliyetler düzenler,

Belediye Tarafından Yapılacaktır :
Madde 12 – Gençlik Meclisinin faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için Belediye gerekli imkanları sağlar. Meclis tarafından alınan karalar Belediyenin ilgili birimlerince öncelikli olarak değerlendirmeye alınır. Mevzuata ve Belediyenin plan ve programlarına aykırı olmayan mali, idari vb açılardan sakıncalı bulunmayan karalarına gereği yerine getirilir. Meclis tarafından yapılan taleplere karşı bir ay içerisinde cevap verilir.

Madde 13 – Meclis çalışmalarını Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile bağlantılı olarak yürütür. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bir gençlik meclis masası kurulur.

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Madde14 – Bu yönetmelik Beyoğlu Belediye Meclisi’nin kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın onayından sonra mahalli gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde15 – Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.           

Beyoğlu Belediyesi Gençlik Meclisi web sayfası için lütfen tıklayınız.   www.beyoglugenclikmeclisi.com

Beyoğlu Gençlik Merkezi'ni Facebook'dan takip edin!